Om MoST

Et samarbeid mellom

Miljøpakken, Green2050, Trøndelag fylkeskommune og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

MobilitetsLab Stor-Trondheim (MoST) – tre fokusområder, 13 prosjekter, 13 phd’er og mange tilknyttede masteroppgaver 

 

MoST: Forprosjektet 

Ideen til MobilitetsLab Stor-Trondheim kom høsten 2020. Trøndelag fylkeskommune tok da kontakt med rektoratet ved NTNU for å diskutere et mulig samarbeidsprosjekt. Fylket var opptatt av få innspill til hvordan løse utfordringene Trondheim sto ovenfor i Elgeseter gate. 


Den konkrete utfordringen: Elgeseter gate 

Elgeseter gate er en av Trondheims mest sentrale og mest trafikkerte veistrekninger. Den er hovedveien inn til og ut av byen sydover, den mest sentrale transportåren til Trondheims største messeområde, til et stort antall boliger og til en rekke store institusjoner i Trondheim – NTNU, St. Olavs hospital, Teknostallen og en rekke andre kunnskapsintensive arbeidsplasser. Dagens transportløsning baserer seg i hovedsak på bil og kollektivtransport. Trafikkmengden gjør at Elgeseter gate er en av de mest støyutsatte og forurensende områdene i byen – til alle døgnets tider.  

 

Trondheim kommunes Byutviklingsstrategi for 2050 fastslår at man må kutte utslipp, redusere energibruk pr innbygger, håndtere arealknapphet, økt vekst og økt behov for transport i og rundt byen mer effektivt, samtidig som man ønsker å styrke bylivet og bidra til økt trivsel for alle som bor i byen. For Elgeseter gate medfører dette at mer av transporten må over på kollektiv eller andre mer bærekraftig løsninger. 

 

Dette fordrer at transporten i Trondheim by i større grad må foregå med gange, sykkel eller kollektive reisemidler.  Byutviklingsstrategien fastslår på side 18 at «I Sentrum og lokale sentrum har gående, syklende, kollektivreisende og nødvendig transport høyest prioritet». Et skifte i mobilitet fra å være bilbasert til mere gåing, sykling og kollektivtransport står ikke bare sentralt i oppnåelse av klimamål, men er samtidig viktig for oppnåelse av andre viktige mål i samfunnsutvikling som er fastslått i strategier i fylket og i kommunen. Gåing, sykling er fysisk aktiv mobilitet som er helsefremmede. Den økonomiske effekt for samfunnet av økt gåing er definert i den Nasjonal Gåstrategien (2012). Det å skape gode mobilitetsløsninger inn/ut og på tvers av Elgeseter gate har lenge vært anerkjent som helt sentralt for å oppnå Trondheim kommunes bærekraftsambisjoner.


Mobilitetslaben dannes 

Tanken om en felles MobilitetsLab som eies av NTNU og Miljøpakke kom gradvis på plass i løpet av høsten 2021. Trondheim kommune og Miljøpakkens deltakere ble invitert med inn i arbeidet med å etablere hovedprosjektet i rekke arbeidsmøter høst 21. Rektoratet ved NTNU stilte seg bak ideen og bidrar med 5 phd inne laben. I april 22 ble laben vedtatt i Miljøpakken med Fylkeskommune som prosjekteier.  

“Laben skal være en nasjonal kraft for forskning og utvikling av fremtidsrettede, bærekraftige bymobilitetsløsninger"

Figur 1: Det startet lokalt – Hvordan løse fremtidenes transport på langs og tvers av Elgeseter Gate

MoST: Formål 

Labens fokus er bymobilitet i vid forstand og den skal teste ut løsninger og praktiske erfaringer for bymobilitet i Stor-Trondheim. Ambisjonene er å bidra med utvikling, testing av nye teknologier som støtter under byutvikling for bærekraftig mobilitet og adferdsendringer kan overføres og anvendes i andre byområder. Prosjektet fokuserer på muligheter for å understøtte omfattende transformasjonsprosesser innen planleggingspraksis. Holdnings- og adferdsendringer i samfunnet som er nødvendig for å oppnå klimamål står også sentralt, i likhet med flere målsetninger som skal bidra til et generelt mer bærekraftig samfunn.  


Det er også helt sentralt for fylkeskommunen, som veibygger og drifter av trafikksystemet, at man finner frem til de beste og mest bærekraftig løsningene for dette området– slik at man når man først skal bygge noe, bygger de rette tingene, så miljømessig og bærekraftig som mulig. NTNU ønsker å være en pådriver mot nullvekstmålet for transportsektoren og vil gjennom denne satsningen bidra til at man kommer flere steg nærmere dette.  


MoST: Visjon og mål  

På bakgrunn av det overstående er følgende visjon for laben formulert: 

  • MoST skal være en nasjonal kraft for forskning og utvikling av fremtidsrettede bærekraftige bymobilitetsløsninger 

Arbeidet med visjonen er konkretisert gjennom følgende mål: 

  • MoST skal være en felles arena for å utvikle nye og bedre arbeidsprosesser, metoder, systemer og løsninger for bymobilitet.  
  • MoST skal utvikle ledende kunnskap knyttet til digitale teknologier, aktørers behov for mobilitet og nye transportmodelleringsmetoder knyttet til bærekraftig bymobilitet.  
  • Laben skal understøtte miljøpakken i Trøndelags tre hovedmålsetninger – Bedre bymiljø, Redusert personbiltrafikk (nullvekstmålet) og lavere byggekostnader.  


Premiss for MoSTs arbeid: 

MoST skal understøtte og jobbe sammen med utviklingsarbeider som foregår i Trondheim kommune/fylkeskommune og bidra med ny kunnskap knyttet til «digitale teknologier og modeller, aktørers behov for mobilitet og nye transportmodelleringsmetoder». 


Labens prosjekter og forskning skal teste og pilotere ulike former for ideer og konsepter på ulike områder knyttet til bymobilitetsløsninger i tett samvirke med Miljøpakken. Dermed blir det mulig å planlegge og bygge mer fremtidsrettede og bærekraftige mobilitetsløsninger for stor-Trondheim frem mot 2030  


Tre hovedfokusområder:

  1. Aktører/personers behov og krav til god mobilitet

  2. Bærekraftig mobilitet som et integrert system (modellering og planlegging)

  3. Digitale Teknologier og mobilitet