MoST Fagseminar 24. april 2024


Oppsummering av MoST fagseminar


Klikk her


  

Ukens Nyheter

  

hadde MoST og stipendiat Marius Vigen gleden av å invitere Prof. Ugo Corte til Trondheim for gjennomføringen av PhD-workshopen ‘Qualitative Methods with a Focus on Theory-Building and Writing’ på NTNU Dragvoll.

Corte er professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger og hans forskning på kreativt arbeid, små grupper, og kultur, har blitt publisert i et utvalg anerkjente tidsskrifter som Sociological Theory, Social Psychology Quarterly, and Sociological Forum. Hans brede erfaring med etnografiske metoder, blant annet knyttet til sosiologiske analyser av ekspertgruppers kreative samarbeid, er relevant for flere av stipendiatene i MoST.

Doktorgradsstipendiatene som deltok på workshopen, fikk gjennom individuelle oppgaver i forkant, samt gode diskusjoner underveis, muligheten til å reflektere over hva det å jobbekvalitativtinnebærer i kvalitativ forskning generelt, samt i sine egne PhD-prosjekter spesielt. Corte sitt besøk i Trondheim danner et godt utgangspunkt for videre arbeider som er planlagt i MoST Arbeidspakke 1, knyttet til refleksjoner rundt det tette samarbeidet ognærhetenMoST har til ulike samarbeidspartnere i kommune, fylkeskommune og stat, om morgendagens mobilitets- og byutvikling. Vi takker Ugo Corte, og stipendiatene som deltok på workshopen, for et flott faglig opplegg, og ser fram til fortsettelsen.

Arbeidsgruppe MobilitetTransportsektoren er den største bidragsyteren til klimagasser. Alle transportformer må bli mer bærekraftige, med grønne alternativer allment tilgjengelig. Gjennom sine prosjekter vil denne arbeidsgruppen bidra til å endre måten mennesker og varer beveger seg på. Sentrale aspekter inkluderer å kombinere ulike transportformer i en enkelt reise, øke andelen kollektiv- og sykkeltransport, og utvikling av riktige insentiver for å drive omstillingen. Digitalisering vil være en uunnværlig pådriver for modernisering av transportsystemet, og åpner for sømløse, smarte og effektive løsninger.

Hello world
Hello world

Mobilitetslab Stor-TrondheimInnen 2030 skal Elgeseter Innovation District være et nullutslippsområde med effektive mobilitetsløsninger som ivaretar og stimulerer en rekke arenaer med en innovasjonskultur av internasjonalt kaliber – i tett samarbeid med brukerne av området. NTNU tilbyr et "Living Lab", med forskere, professorer, doktorgradsstudenter og studenter som bidrar til de beste bærekraftige og kostnadseffektive mobilitetsløsningene.

Samarbeidspartnere: Miljøpakken, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, NTNU (Flere fakulteter: IV, IE, AD, ØK).

Les mer om Mobilitetslab


Laben skal være en nasjonal kraft for forskning og utvikling avfremtidsrettede, bærekraftigemobilitetsløsninger.
Hello world
unsplash